top of page

บริการจดแจ้งเครื่องสำอาง

รับจดแจ้งเครื่องสำอาง รวมถึงการขอใบ Certification ต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • บริการลงทะเบียนผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางกับคณะกรรมการอาหารและยา

  • ยื่นจดแจ้ง อย. เครื่องสำอาง หรือ ขอใบ Certificate ที่จำเป็น

bottom of page