top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.บทนำ

 

บริษัท อินเน่ไลฟ์ จำกัด (“เรา” หรือ “พวกเรา”) จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน”) เพื่อติดต่อ รวมถึงการนำเสนอสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับ Inné Life ทั้งหมด

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

2.ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของท่านมีไว้เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างเราและท่าน เพื่อการซื้อสินค้าและบริการของเรา

 

3.การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเก็บรวบรวม

 

โดยหลักการแล้วเราจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เว้นแต่ท่านมีคำขอให้ลบข้อมูลของท่าน เมื่อเราได้รับคำขอดังกล่าวแล้ว เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดและจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับใช้และตามกฎเกณฑ์ภายในต่อไป

 

ท่านสามารถแจ้งให้ทางเราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทาง contact.innelife@gmail.com

bottom of page